สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. นางสาวณัฐติกา  แก้วดี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  มารุนับ
 
1. นางอรชิรา  อินทร์งาม
2. นางสาววิจิตรา  มานิตย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นางสาวสุลัดดา  ผลาผล
 
1. นายสันติ  ค้ำชู
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายอรรถพล  แพงภูงา
 
1. นายชูวิทย์  นุศิษย์ภาพ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายชูวิทย์  นุศิษย์ภาพ
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายธราดล  สุระสังข์
2. เด็กชายเจษฎา  บุญปก
 
1. นางสาวพณิตา  สุริยะ
2. นางสาวกรรภิรมย์  แก้ววัน