สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  ขันสีลา
2. เด็กหญิงศิรประภา  หลอดทอง
3. นางสาวสุกันยา  ธรรมนาม
4. นายอนิวัตติ์  แก้ววัน
5. นายอิทธพล  พรมมี
 
1. นางสาวพณิตา   สุริยะ
2. นางสาวพิศเจริญ  ต้นจำปา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง 13 1. เด็กหญิงอาทิติญา  ปาระเคน
2. เด็กชายเมทนี  ศรีทอง
 
1. นางณัฐกฤตา  ผงทวี
2. นายชูวิทย์  นุศิษย์ภาพ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองแม้น
 
1. นางทิพากร  โพยมแจ่ม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กชายอัครพล  ทิพพิชัย
 
1. นายผไท  สิงห์แป
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนเมธ  พุดชู
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงวราพร  สระแก้ว
 
1. นางณัฐกฤตา  ผงทวี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพลอยพัชชา  บุญปก
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุทธินันท์  ถนัดค้า
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  ปัญญาเฟื่อง
2. เด็กหญิงรัตนากร  วารีศรี
 
1. นางศิริเพ็ญ  อุ่นเรือน
2. นางสาวพณิตา  สุริยะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภัส  โสนาพูล
2. เด็กหญิงลมัย  ไชยแหม่ง
 
1. นางปริญญาพร  วิทยาประโคน
2. นางสาวชนมน  แซ่ตัง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  เสนาะจง
 
1. นางปริญญาพร  วิทยาประโคน
2. นางสาวชนมน  แซ่ตัง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. นางสาวปาริชาติ  เพียรนุลา
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิราวัลย์  วชิมาเภท
 
1. นายพงพิสิษฐ์  อินทร์เพ็ง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายธีรพล  ทองย้อย
 
1. นายพงพิสิษฐ์  อินทร์เพ็ง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายเมธา  จิตซื่อ
 
1. นางสาวกรรภิรมย์  แก้ววัน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  บุญหล้า
 
1. นางสาววิจิตรา  มานิตย์
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชนะชัย
2. เด็กหญิงณัฐพร  เสาว์แก้ว
3. เด็กหญิงบงกช  บุญล้อม
4. เด็กหญิงบุษบาบัญ  โอบอ้อม
5. เด็กหญิงพิจิตรา  ประเสริฐสังข์
6. เด็กหญิงยลดา  เอี่ยมสะอาด
7. เด็กหญิงสหัสญาณ  คำมูล
8. เด็กหญิงสุนิสา  นะวารี
 
1. นางเบญจมาภรณ์  บุญล้อม
2. นางอรชิรา  อินทร์งาม
3. นางศิริเพ็ญ  อุ่นเรือน
4. นายประดิษฐ์  คงสุข
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  มารุนับ
 
1. นางชุติมา  สิมมา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงนิภาพร  จิตซื่อ
2. เด็กหญิงปณิดา  เชียงนอก
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  กุหลาบ
4. เด็กหญิงพัชรา  บุปผาดาษ
5. เด็กหญิงศิรินธร  จันทะวงศา
6. เด็กหญิงอภิรดา  ผงทวี
 
1. นางยุวดี  บุญปก
2. นางปริญญาพร  วิทยาประโคน
3. นางศิริเพ็ญ  อุ่นเรือน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กชายพรทวี  มะอาจเลิศ
2. เด็กชายวศิน  โพโสภา
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ยางหงษ์
 
1. นางปริญญาพร  วิทยาประโคน
2. นายประดิษฐ์  คงสุข
 
21 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนิสร  บุญเที่ยง
 
1. นางมาลีรัตน์  ดาโสภา
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เครือนิล
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ป้องเขต
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยบุตรดี
2. เด็กชายธีรภัทร  สมภักดี
3. เด็กชายพิชชากร  ปาสา
 
1. นางปริญญาพร  วิทยาประโคน
2. นายสันติ  ค้ำชู