สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรนาถ  จันทร์อุ่มเม้า
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สามสี
3. เด็กหญิงเพชรดา  ทับผา
 
1. นางสาวประภาพร  พันธ์แก่น
2. นางสาวจินตนา  เพ็งสุวรรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  บุญเข็ม
2. เด็กชายคมกริช  ภะคะโต
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ภะคะโต
4. เด็กชายชัชวาลย์  ภะคะโต
5. เด็กชายธนาธิป  ไชยวงคำ
6. เด็กหญิงธีวานนท์  ยูงรัมย์
7. เด็กชายนันธวัฒน์  ตัดสมัย
8. เด็กหญิงนุชวรา  ทองเบ้า
9. เด็กชายพลกฤต  บุญแนบ
10. เด็กชายพิริยพันธ์  แพงเจริญ
11. เด็กชายรัฐนัน  สะสม
12. เด็กหญิงวริศรา  ภะคะโต
13. เด็กชายวีรกิตต์  เพชรพราว
14. เด็กชายศราวุธ  พลมุข
15. เด็กชายสรวิศ  อาจศัตรู
16. เด็กชายสุธิพร  ลือโสภา
17. เด็กหญิงสุมาลีรัตน์  สูบโคกสูง
18. เด็กชายอภิชาติ  ศรีสุข
19. เด็กหญิงอัญชลี  จิตบุญ
20. เด็กหญิงอินทิรา  แดนดงเมือง
 
1. นางสมจิต  ศรีพิมพา
2. นางพจนา  ภะคะโต
3. นายชัยพัทธ์  ธงชัย
4. นางสาวจินตนา  เพ็งสุวรรณ์
5. นางสาวประภาพร  พันธ์แก่น
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยวงศา
2. เด็กหญิงประกาย  ทองภู
 
1. นายแดง  จันทะบุดดา
2. นางพจนา  ภะคะโต