สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างบก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรฑิตา  ดงทอง
 
1. นางเพ็ญใจ  ธิราธรรม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงญาณิศา  คงหาญ
 
1. นางเพ็ญใจ  ธิราธรรม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณิศา  คงหาญ
 
1. นางดวงกมล  เติมสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พรมษร
2. เด็กหญิงทองกนก  ปัถวัลย์
3. เด็กชายธีรภัทร  เจริญรัตน์
4. เด็กชายปัญญากร  ดวงเอก
5. เด็กหญิงพรฑิตา  ดงทอง
6. เด็กหญิงวรรณรัตน์ดา  กองชัย
7. เด็กหญิงศศิธร  พัตรสิงห์
8. เด็กหญิงสุชาดา  ดงเพชร
9. เด็กชายอุดมทรัพย์  ทิพย์สิงห์
 
1. นางดวงกมล  เติมสุข
2. นางพรสวรรค์  เชื้อเพ็ง
3. นายกิตติศักดิ์  สร้อยจิต
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรกช  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ปลิงกะโทก
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองมาก
4. เด็กชายธนากร  ลีลาด
5. เด็กชายธิตานนท์  สังโสม
6. เด็กชายธีรภัทร  เจริญรัตน์
7. เด็กหญิงนิตยา  โสภา
8. เด็กหญิงนิตยา   เพิ่มทอง
9. เด็กชายบุญรอด  พัตรสิงห์
10. เด็กหญิงมลฤดี  เดิดขุนทด
11. เด็กหญิงยลดา  จำปาขาว
12. เด็กหญิงยุพิน  พามี
13. เด็กหญิงรจนา  ซื่อสัตย์
14. เด็กชายวีรยุทธ  ดีนาน
15. เด็กหญิงศิริยากร  เพิ่มทอง
16. เด็กหญิงสุกรรณยา  สืบเพ็ง
17. เด็กหญิงสุรัตนาวี  วงค์สุนทร
18. เด็กชายสุริยันต์  แดงบุตร
19. เด็กชายอภิฃัย  พามี
20. เด็กหญิงอรุณรัตน์  บุญเติม
 
1. นางดวงกมล  เติมสุข
2. นางพรสวรรค์  เชื้อเพ็ง
3. นายกิตติศักดิ์  สร้อยจิต
4. นายบุญมี  จันทร์หง่อม
5. นางเพ็ญใจ  ธืราธรรม
6. นายสุริยา  ธิราธรรม