สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายชานันต์  เมฆวัน
2. เด็กชายธานินทร์  ช่อม่วง
3. เด็กหญิงธารทิพย์  คำสุมาลี
4. เด็กหญิงพลอย  บุญปก
5. เด็กหญิงพัชรี  ทับอุดม
6. เด็กชายวิโรจน์  อาจจำปา
7. เด็กชายอนุวัตร  สืบศรี
8. เด็กหญิงอโณทัย  ช่อม่วง
9. เด็กหญิงเกศรา  สมแก้ว
10. เด็กชายเจษฎา  พิมพ์น้อย
 
1. นางลินจง  สุนทรชัย
2. นางสายหยุด  หาญดี
3. นางสาวรัชนี  ชูชัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สารภีร์
 
1. นางสาวรัชนี  ชูชัย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   คำสุมาลี
 
1. นางสาวรัชนี  ชูชัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงคุชิตา  สีจำปา
2. เด็กหญิงนริศรา  ภูพิลา
 
1. นางสาวรัชนี  ชูชัย
2. นางวนิดา  บุญพิทักษ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรพินธ์ุ์  วรรณวิจิตร
2. เด็กหญิงรัตนวดี  วงศ์ศรีเทพ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  อินทะนัย
 
1. นางวนิดา  บุญพิทักษ์
2. นางสาวรัชนี  ชูชัย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นามโคตร
2. เด็กชายวัลลภ  อินทร์คำ
3. เด็กชายสิงขร  ทุมทอง
 
1. นางวนิดา  บุญพิทักษ์
2. นางลินจง  สุนทรชัย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดอกคำ
2. เด็กหญิงปทุมรัตน์  ช่อม่วง
3. เด็กหญิงแพรลดา  ภูเดช
 
1. นางวนิดา  บุญพิทักษ์
2. นางวิไลรัตน์  ดีได้ดี