สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  จันจก
 
1. นางสาวอรุณี  ปรากฎชื่อ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยากร  อ่อนอก
2. เด็กหญิงวาธิณี  สร้อยทอง
3. เด็กหญิงอรทัย  สอนบุญชู
 
1. นางสาวธิดารัตน์  หัตถมา
2. นางสาวจุฬารัตน์  ดีมาก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพัชริดา  มาตยา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โสระธร
3. เด็กหญิงแสงระวี  ศรีบูรณ์
 
1. นายประวิทย์  ต้นเขียว
2. นางทิพวรรณ  แสงวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงภัณภาญา  บุญหลัง
3. เด็กหญิงรัณรอน  โพธิ์ไทรย์
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นุ่นอ่อน
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  ครุธยัง
 
1. นางอริยภรณ์  แผ่นแก้ว
2. นางสาวอรุณี  ปรากฏชื่อ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วคำศรี
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ดีมาก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วคำศรี
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ดีมาก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจันทร์ฑิตา  สุดเนตร
 
1. นางกุลจิรา  พรหมบุตร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจันทร์ฑิตา  สุดเนตร
 
1. นางกุลจิรา  พรหมบุตร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายชโยดม  ศรีจันทรา
2. เด็กชายประพันศักดิ์  ศรีพูล
3. เด็กชายปริญญา  แพงจันทร์
4. เด็กชายพงศกร  ศรีจันทรา
5. เด็กชายภัทรพงษ์  เหลามี
6. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีประดู่
 
1. นายคำภีร์  กลับสุข
2. นางกชนิภา  วันทะนีย์
3. นางจุฑาทิพย์  แพงมา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปพิชญา  พรมชุม
2. เด็กหญิงภาวิณี  ชาติโย
3. เด็กชายโชคชัย  แอบรัมย์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ดีมาก
2. นางสาวธิดารัตน์  หัตถมา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  บุญสอาด
2. เด็กชายวิวัฒน์  เดชชัย
3. เด็กชายสุรเดช  แช่มครบุรี
 
1. นางอริยภรณ์  แผ่นแก้ว
2. นางสุคนธ์ทิพย์  หะสิตะ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัณฐกา  จิตรซื้อ
2. เด็กหญิงวศินี  ศรีพล
3. เด็กหญิงศศิมาพร  นาดี
 
1. นางทิพวรรณ  แสงวงศ์
2. นางอริยภรณ์  แผ่นแก้ว
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญกล้า
2. เด็กหญิงวาสนา  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ครุฑยัง
 
1. นางอริยภรณ์  แผ่นแก้ว
2. นางทิพวรรณ  แสงวงค์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิริญญา  บุตรงาม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  มุ่งดี
3. เด็กหญิงอมินตรา  จิตรกล้า
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  หะสิตะ
2. นางอริยภรณ์  แผ่นแก้ว