สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยากร  อ่อนอก
2. เด็กหญิงวาธิณี  สร้อยทอง
3. เด็กหญิงอรทัย  สอนบุญชู
 
1. นางสาวธิดารัตน์  หัตถมา
2. นางสาวจุฬารัตน์  ดีมาก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงภัณภาญา  บุญหลัง
3. เด็กหญิงรัณรอน  โพธิ์ไทรย์
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นุ่นอ่อน
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  ครุธยัง
 
1. นางอริยภรณ์  แผ่นแก้ว
2. นางสาวอรุณี  ปรากฏชื่อ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วคำศรี
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ดีมาก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายชโยดม  ศรีจันทรา
2. เด็กชายประพันศักดิ์  ศรีพูล
3. เด็กชายปริญญา  แพงจันทร์
4. เด็กชายพงศกร  ศรีจันทรา
5. เด็กชายภัทรพงษ์  เหลามี
6. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีประดู่
 
1. นายคำภีร์  กลับสุข
2. นางกชนิภา  วันทะนีย์
3. นางจุฑาทิพย์  แพงมา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปพิชญา  พรมชุม
2. เด็กหญิงภาวิณี  ชาติโย
3. เด็กชายโชคชัย  แอบรัมย์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ดีมาก
2. นางสาวธิดารัตน์  หัตถมา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  บุญสอาด
2. เด็กชายวิวัฒน์  เดชชัย
3. เด็กชายสุรเดช  แช่มครบุรี
 
1. นางอริยภรณ์  แผ่นแก้ว
2. นางสุคนธ์ทิพย์  หะสิตะ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัณฐกา  จิตรซื้อ
2. เด็กหญิงวศินี  ศรีพล
3. เด็กหญิงศศิมาพร  นาดี
 
1. นางทิพวรรณ  แสงวงศ์
2. นางอริยภรณ์  แผ่นแก้ว
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญกล้า
2. เด็กหญิงวาสนา  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ครุฑยัง
 
1. นางอริยภรณ์  แผ่นแก้ว
2. นางทิพวรรณ  แสงวงค์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิริญญา  บุตรงาม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  มุ่งดี
3. เด็กหญิงอมินตรา  จิตรกล้า
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  หะสิตะ
2. นางอริยภรณ์  แผ่นแก้ว