สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปภาวี  หลุมทอง
2. เด็กหญิงมาริษา  เบิกบาน
 
1. นางจิตตวัฒนา  บุญยืน
2. นางหทัยรัตน์  สันวัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัชชา  คุ้มโสระ
2. เด็กชายศตวรรษ  แผ่นทอง
3. เด็กหญิงสายบัว  เกษแก้ว
 
1. นายกฤตพรต  เครือลุน
2. นางสาวนิตยา  แซ่เตียว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.07 ทองแดง 12 1. เด็กชายระวี  แก้วพวง
2. เด็กชายวีระชัย  เกษแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  แซ่เตียว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวิภาดา  จันทา
2. เด็กหญิงวิภาพร  กระแสโท
 
1. นายกฤตพรต  เครือลุน
2. นายปรีชา  สายรัตน์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กำจร
2. เด็กหญิงอัมพิกา  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงโสรยา  กระแสโท
 
1. นางพรศรี  สิงห์สวัสดิ์
2. นางศิริพร  พนมพงศ์