สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กระแสโท
2. เด็กหญิงศิริวิมล  สุระมณี
 
1. นางจิตตวัฒนา  บุญยืน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญญา  กาทอง
2. เด็กชายธเนศ  กาทอง
3. เด็กชายอภิชาติ  สายรัตน์
 
1. นายกฤตพรต  เครือลุน
2. นางศิริพร  พนมพงศ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดาทอง
2. เด็กหญิงนุสรีย์  นามปราศรัย
 
1. นายอมรเวช  คงทรัพย์
2. นายอรรถพล  สถานพงษ์