สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชิตา  กองสุข
 
1. นางจิตตวัฒนา  บุญยืน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติพร  ดาทอง
2. เด็กชายสมพร  หลุมทอง
3. เด็กชายอนาวิล  นวลสุมา
 
1. นางจิตตวัฒนา  บุญยืน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรพร  กำจร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  นามสว่าง
3. เด็กหญิงสิทธิพร  กระแสโท
 
1. นายกฤตพรต  เครือลุน
2. นางเสาวภา  พรหมบุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์ลดา  ผ่องใสสี
2. เด็กหญิงพิยดา  กำจร
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  แสงล้ำ
 
1. นางสาวนิตยา  แซ่เตียว
2. นายกฤตพรต  เครือลุน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  ไชยราช
2. เด็กหญิงพวงเพชร  กระแสโท
3. เด็กหญิงอรชุน  เสนาเพ็ง
 
1. นายกฤตพรต  เครือลุน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสถานุ  เบิกบาน
2. เด็กหญิงสุนันทา  สายรัตน์
3. เด็กหญิงอรัญญา  เสาเวียง
 
1. นายกฤตพรต  เครือลุน
2. นายอมรเวช  คงทรัพย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงษ์พญา  พิลาศรี
2. เด็กชายสามารถ  หลุมทอง
 
1. นายกฤตพรต  เครือลุน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสาเวียง
2. เด็กหญิงบุศรา  ปะติตังโข
3. เด็กหญิงสิปรางค์  กระแสโท
4. เด็กหญิงอทิตยา  แสงล้ำ
5. เด็กหญิงอภิชญา  วิชา
 
1. นางสุพรรณี  สาแก้ว
2. นายวิทยา  สิมมา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐริสา  กระแสโท
2. เด็กหญิงนันทิดา  ลานตวล
3. เด็กหญิงยลดา  แก้วคำใส
4. เด็กหญิงวรกานต์  แก้วใส
5. เด็กหญิงสุภิดา  ไชยโคตร
 
1. นายวิทยา  สิมมา
2. นางศิริลักษณ์  สิมมา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดาทอง
2. เด็กชายมงคลชัย  วงศ์เมือง
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ดาทอง
4. เด็กหญิงอรยา  เกษแก้ว
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เบิกบาน
 
1. นายสมทบ  สิมมา
2. นายกฤตพรต  เครือลุน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญสุดา  วงศ์ธร
 
1. นายสุภวัชริล  แก้วมณี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วใสย์
 
1. นางพรศรี  สิงห์สวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายธีรศานต์  กระแสโท
2. เด็กชายภานุพงษ์  ยาติกา
3. เด็กชายภูริพัฒน์  ผู้มีสิทธิ์
 
1. นายกิติศักดิ์  ชนะมุยา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายประสิทธิ์  อยู่เย็น
 
1. นายปรีชา  สายรัตน์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  ไชยราช
 
1. นางศิริพร  พนมพงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายอภิชาติ  ป้องสงคราม
 
1. นายปรีชา  สายรัตน์
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตรีเนตร  พิลาศรี
2. เด็กหญิงยุพา  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงวรรณิษา  มูลทะลา
4. เด็กหญิงวิภาวดี  กระแสโท
5. เด็กหญิงสุวินชา  ลาดนอก
6. เด็กหญิงอลิษา  คงทรัพย์
 
1. นายกฤตพรต  เครือลุน
2. นางศิริพร  พนมพงศ์
3. นายสุภวัชริล  แก้วมณี
4. นายปรีชา  สายรัตน์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตรีเนตร  พิลาศรี
2. เด็กหญิงยุพา  คงทรัพย์
3. เด็กชายวิทยา  ขามเชิด
4. เด็กหญิงวิภาวดี  กระแสโท
5. เด็กหญิงสุวินชา  ลาดนอก
6. เด็กชายอนุรักษ์  คงทรัพย์
7. เด็กชายอภิวัฒน์  สกุลรัมย์
8. เด็กหญิงอลิสา  คงทรัพย์
9. เด็กชายเอกคณิต  วิชา
 
1. นายกฤตพรต  เครือลุน
2. นายสุภวัชริล  แก้วมณี
3. นางศิริพร  พนมพงศ์
4. นางพรศรี  สิงห์สวัสดิ์
5. นายสมทบ  สิมมา
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณวุฒิ  ทำสุนา
2. เด็กชายดุลยวัต  สายรัตน์
3. เด็กชายธนพล  จวงจันทร์
4. เด็กชายวีรวัฒน์  จันทาทิพย์
5. เด็กชายสุชาติ  กระแจะจันทร์
6. เด็กชายเสกสรร  เกษแก้ว
 
1. นายวรวุธ  จงใจงาม
2. นางศิริลักษณ์  สิมมา
3. นางศิริภรณ์รัตน์  แก้วกาญจน์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวิมล  สุระมณี
2. เด็กหญิงสุนันทา  สายรัตน์
 
1. นายปรีชา  สายรัตน์
2. นายกฤตพรต  เครือลุน
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สินโสภา
2. เด็กชายวัชระ  ทองมา
 
1. นางศิริพร  พนมพงศ์
2. นายอมรเวช  คงทรัพย์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบันเทิง  จันทร์แดง
 
1. นางพรศรี  สิงห์สวัสดิ์
 
23 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประสิทธิ์  อยู่เย็น
 
1. นายปรีชา  สายรัตน์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงชัญญานุช  สินโสภา
3. เด็กหญิงดวงมณี  ลาดนอก
4. เด็กหญิงพรพรรณ  มาพร้อม
5. เด็กหญิงพรวิภา  ทองมาก
6. เด็กหญิงอาทิตยา  เรือนทอง
 
1. นางพรศรี  สิงห์สวัสดิ์
2. นางศิริพร  พนมพงศ์
3. นายกฤตพรต  เครือลุน
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  กำจร
2. เด็กชายพีรภัทร  แก้วคำ
3. เด็กหญิงลักษณ์คณา  พรหมบุตร
 
1. นายกิติศักดิ์  ชนะมุยา
2. นายสำเริง  มั่นยืน
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวินชา  ลาดนอก
2. เด็กหญิงอลิษา  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงโสรยา  คงทรัพย์
 
1. นายวรวุธ  จงใจงาม
2. นางพรศรี  สิงห์สวัสดิ์
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายธนาธิป  สุภาพ
 
1. นางจิตตวัฒนา  บุญยืน