สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปรียาฉัตร์  สอนปัญญา
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  เหล่าภักดี
 
1. นายสมหมาย  เพียรเสมอ
2. นางบุญมี  กำลังหาญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรพินท์  สุขสวรรค์
 
1. นางศุภลักษณ์  ปิ่นทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  รัตนสงคราม
2. เด็กหญิงวรันยา  สูงรัง
3. เด็กหญิงสายสุดา  ลาดยางาม
 
1. นายจักรี  มาสู่
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีน้อย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  ขุ่ยขะ
2. เด็กชายหัสวรรษ์  สุพร
 
1. นายจักรี  มาสู่
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีน้อย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  จำปาเมือง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  วอกลาง
3. เด็กหญิงปริตา  นูพิมพ์
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  ไชยรัตน์
5. เด็กหญิงวรนันท์  แสงนาค
 
1. นายดอน  โพธิวัฒน์
2. นางบุญมี  กำลังหาญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สาลีงาม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาลีงาม
3. เด็กหญิงสินีนาฎ  สนคำ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมเพาะ
5. เด็กหญิงเกสรา   กินนาวัน
 
1. นางนิโลบล  ศรีษะเทือน
2. นายชนเมธี  ศรีษะเทือน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  มากมี
 
1. นายดอน  โพธิวัฒน์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวปิยะธิดา  เหล่าภักดี
2. เด็กชายภานุพงษ์  แปลนศูนย์
 
1. นายวิรพิน  ในณงค์
2. นางสุกัญญา  ในณงค์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  สอนปัญญา
 
1. นายพินิจ  กำลังหาญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ศรีทร
 
1. นายพินิจ  กำลังหาญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายคามินท์  ไสยสาท
2. เด็กชายอัมรินทร์  พันภา
3. เด็กชายเทียนทอง  มั่นคง
 
1. นายพินิจ  กำลังหาญ
2. นางบุญมี  กำลังหาญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 10 1. เด็กชายวิษณุ  สมภักดี
 
1. นายพินิจ  กำลังหาญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 10 1. เด็กหญิงสินีนาถ  สนคำ
 
1. นายพินิจ  กำลังหาญ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.33 เงิน 11 1. เด็กชายธวัชชัย  จ้อยสระคู
 
1. นายสมพล  ชื่นงาม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กชายสถาพร  เป็นครบ
 
1. นายสมหมาย  เพียรเสมอ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิสานนท์  เหมาะดี
 
1. นายสมหมาย  เพียรเสมอ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายสมภักดี  สุนทร
 
1. นายจรูญ  ปัตถา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปรียาฉัตร์  สอนปัญญา
2. เด็กชายสมพงษ์  บำรุงสุข
 
1. นายเสถียร  มงคล
2. นายจรูญ  ปัตถา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายมงคล  สมอ
2. เด็กหญิงลำไพ  เทพบุรี
3. เด็กหญิงเอมวิกา  สุนทร
 
1. นางสุกัญญา  ในณงค์
2. นายวิรพิน  ในณงค์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สอนปัญญา
2. เด็กชายวิจัย  เกิดบุตร
3. เด็กชายวิริยะ  สุนทรสวัสดิ์
 
1. นายสมพล  ชื่นงาม
2. นายเหรียญชัย  กนกแก้ว
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายปรีชา  ปาโสม
2. เด็กชายวิจารณ์  อยู่สำราญ
3. เด็กชายอำพล  ตุ้มพระ
 
1. นายสมพล  ชื่นงาม
2. นายเหรียญชัย  กนกแก้ว
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  น้อยดำเนิน
 
1. นางนงลักษณ์  ชื่นงาม
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณินท์  อินอ่อน
2. เด็กหญิงฐิตาภา  แปลนสูรย์
3. เด็กหญิงลักษณ์ภูสุดา  ดอกบัวซ้อน
 
1. นางนงลักษณ์  ชื่นงาม
2. นางสาวดุจดาว  ม่วงอร่าม
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กชายนันทพัฒน์  เหมาะดี
 
1. นางนงลักษณ์  ชื่นงาม