สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายคามินท์  ไสยสาท
2. เด็กชายอัมรินทร์  พันภา
3. เด็กชายเทียนทอง  มั่นคง
 
1. นายพินิจ  กำลังหาญ
2. นางบุญมี  กำลังหาญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 10 1. เด็กชายวิษณุ  สมภักดี
 
1. นายพินิจ  กำลังหาญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 10 1. เด็กหญิงสินีนาถ  สนคำ
 
1. นายพินิจ  กำลังหาญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.33 เงิน 11 1. เด็กชายธวัชชัย  จ้อยสระคู
 
1. นายสมพล  ชื่นงาม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายสมภักดี  สุนทร
 
1. นายจรูญ  ปัตถา