สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระหาร สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  คำอ่าง
 
1. นางสาวจำเนียร  เกตุชยันต์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิตา  วรรณคำ
 
1. นางสาวจำเนียร  เกตุชยันต์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงช่อพิกุล  สมภักดี
2. เด็กหญิงนฤภร  ด้วงทอง
3. เด็กหญิงนฤภร  ด้วงทอง
 
1. นางสาวจำเนียร  เกตุชยันต์
2. นางขวัญเรือน  แสงนิล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงบงกช  จันทะขาน
2. เด็กหญิงสุทธิกา  ครองแก้ว
 
1. นางสาวจำเนียร  เกตุชยันต์
2. นางขวัญเรือน  แสงนิล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายชัยยา  ไพรนาวิน
2. เด็กชายธนธรณ์  วรรณคำ
3. เด็กชายวีรธิศน์  ฤทธิรณ
 
1. นางจำเนียร  เกตุชยันต์
2. นางขวัญเรือน  แสงนิล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายศิรสิทธฺิ์  วงษา
2. เด็กชายศิวกร  อุณชาติ
3. เด็กชายเด่นชัย  ว่องไว
 
1. นางสาวจำเนียร  เกตุชยันต์
2. นางขวัญเรือน  แสงนิล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงช่อพิกุล  สมภักดี
 
1. นางจันทรา  ล่อดงบัง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงรัตนสุดา  บัวแก้ว
 
1. นางจันทรา  ล่อดงบัง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธิติมา  ด้วงทอง
 
1. นางจันทรา  ล่อดงบัง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติมา  ด้วงทอง
2. เด็กหญิงบงกช  จันทะขาน
3. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์งาม
4. เด็กหญิงรัตนสุดา  บัวแก้ว
5. เด็กชายวีรภัทร  สาแก้ว
6. เด็กหญิงศศิธร  วงษา
7. เด็กชายศิรสิทธิ์  วงษา
8. เด็กชายศิวกร  อุณชาติ
9. เด็กหญิงสมิตา  วงอามาตย์
10. เด็กหญิงสุทธิกา  ครองแก้ว
 
1. นางสาวจำเนียร  เกตุชยันต์
2. นายประเสริฐ  สาลี
3. นางอนงค์พรรณ  ณ พัทลุง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงจินตนา  ทุมทอง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  บุตรวิเศษ
3. เด็กหญิงณิชา  วิชาแหลม
 
1. นางสาวจำเนียร  เกตุชยันต์
2. นางขวัญเรือน  แสงนิล