สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สืบศรี
 
1. นางปัทมาพร  นามพรหม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายตรีฤทธิ์  เปี่ยมสัมฤทธิ์
2. เด็กชายธนบดี  ประทุมชัย
 
1. นายพจนารถ  สกุลรักษ์
2. นางอารีย์  พริ้งเพราะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ร่วมบุญ
 
1. นางปัทมาพร  นามพรหม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  เหลาทอง
 
1. นางปัทมาพร  นามพรหม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันยกร  ศรีตุ้ยเลิง
2. เด็กชายกิตติ์ชัย  ศรีชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสังเวียน  นาเจริญ
2. นายสุที  พริ้งเพราะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวิณา  เหลาคำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุ่มเย็น
3. เด็กหญิงกันยกร  สีตุ้ยเลิง
4. เด็กหญิงจิพาพร  มนทาน้อย
5. เด็กหญิงญาณี  ร่วมกล้า
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองบุตร
7. เด็กหญิงนพรัตน์  งามพร
8. เด็กหญิงน้ำฝน  แยมค้าย
9. เด็กหญิงรัตนา  สิบพลกรัง
10. เด็กหญิงวริษา  ทีงาม
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์แก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีสังเวียน  นาเจริญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เติมสุข
2. เด็กหญิงสุพรรณา  จิตรมั่น
3. เด็กชายอิสรินทร์  โอชา
 
1. นายวิชัย  เหลาคำ
2. นายวรพจน์  อย่างดี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงประจงจิตร  จำปางาม
 
1. นางกานต์ฐิมา  หนุนชู
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวรัญญา  ประวันโน
 
1. นางกานต์ฐิมา  หนุนชู
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประจงจิตร  จำปางาม
2. เด็กหญิงวรัญญา  ประวันโน
 
1. นายวรพจน์  อย่างดี
2. นายสุที  พริ้งเพราะ