สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนงคราญ  ทองใบ
 
1. นางปนัดดา  ไชยจางวาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หล่าหมื่น
 
1. นางสุกันยา  ยิ่งใหญ่
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  เหล่าติ้ม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูดส
3. เด็กหญิงสมฤดี  สงพัด
4. เด็กหญิงสิริยาพร  เท่าเทียม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ราชอาจ
 
1. นางสุกันยา  ยิ่งใหญ่
2. นางปนัดดา  ไชยจางวาง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติมา  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงนภาพร  สานุสันต์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีตะริสุ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  คะนึงรัมย์
5. เด็กหญิงอรัญญา  จันทวงค์
 
1. นางสุกันยา  ยิ่งใหญ่
2. นางสาวเลิศอุบล  ราดสอาด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐพล  พลศรี
 
1. นางสุกันยา  ยิ่งใหญ่
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐวุฒิ  เศรษกุลวิวัฒน์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีทะโร
 
1. นางสุนทรี  พรมทา
2. นางปนัดดา  ไชยจางวาง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สีหมาตร์
2. เด็กหญิงมารุดา  สุขเหลือง
 
1. นางสุนทรี  พรมทา
2. นางปนัดดา  ไชยจางวาง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงตมิสา  คำผม
2. เด็กชายพันศักดิ์  ไชยจางวาง
3. เด็กหญิงวนิดา  พรมตอง
 
1. นางสุกันยา  ยิ่งใหญ่
2. นางปนัดดา  ไชยจางวาง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐมล  เศรษกุลวิวัฒน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยวิชา
3. เด็กหญิงธีราภรณ์  จันทร์โท
4. เด็กหญิงปฐมพร  พุทธานุ
5. เด็กหญิงสุจิตรา  เท่าเทียม
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชัยทอง
 
1. นางสมบัติ  ศีลสอน
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วมา
2. เด็กหญิงนิธินันท์  ชนะงาม
3. เด็กหญิงรุ้งลดา   นันทพันธ์
 
1. นางทองจันทร์  ทองใบ
2. นางสายพิณ  เบ้าทอง
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 6 1. เด็กชายพงศธร  สาลี
 
1. นางสายพิณ  เบ้าทอง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วเลิศ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  มีบุญ