สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. นางสาวนพวรรณ  ยินดีรัมย์
 
1. นายบุญคง  อุไรรัมย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิตรทิวา   ตรีวิเศษ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์   เบาไม้ผล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   บุญชาลี
 
1. นางสิรัญญา   คมขำ
2. นางกนกวรรณ   จันทมา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสายชล  พวงนิลน้อย
 
1. นางสาวสุธรรม   ตรีวิเศษ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภาดา   ไม้พอง
 
1. นางสาวสุธรรม  ตรีวิเศษ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนพวรรณ   สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวสุธรรม  ตรีวิเศษ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายพรเทพ  ทัศนา
 
1. นางสาวสุธรรม  ตรีวิเศษ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. นางสาววาสนา  ฝางแก้ว
 
1. นางอรทัย  คุณแสน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. นางสาวนริศรา   จันงาม
 
1. นางอรทัย   คุณแสน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ   ภาเจริญสุข
2. เด็กชายภีระวัฒน์   ตรีวิเศษ
 
1. นางสาวสุธรรม  ตรีวิเศษ
2. นางอรทัย   คุณแสน
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุสุมา   ใจธรรม
2. เด็กชายสหชัย    เบาไม้ผล
 
1. นางสาวจิราภรณ์   ไชยกมล
2. นางจินตนา   แม่นงาม