สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. นางสาวนพวรรณ  ยินดีรัมย์
 
1. นายบุญคง  อุไรรัมย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิตรทิวา   ตรีวิเศษ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์   เบาไม้ผล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   บุญชาลี
 
1. นางสิรัญญา   คมขำ
2. นางกนกวรรณ   จันทมา