สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภาดา   ไม้พอง
 
1. นางสาวสุธรรม  ตรีวิเศษ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายพรเทพ  ทัศนา
 
1. นางสาวสุธรรม  ตรีวิเศษ
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุสุมา   ใจธรรม
2. เด็กชายสหชัย    เบาไม้ผล
 
1. นางสาวจิราภรณ์   ไชยกมล
2. นางจินตนา   แม่นงาม