สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงดาราวดี  สร้อยเสน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เบ็ญเจิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนัชชา  อรรถวิเวก
 
1. นางสาวไพลิน  พิศเพ็ง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ลักขษร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  มั่นคง
3. เด็กหญิงวรรณิษา  โพธิ์ขนาน
 
1. นายนอม  คลองงาม
2. นายวัลลภ  สุขเกษม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนาภัทร  สุรถาวร
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชุมแสน
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ลักขษร
 
1. นางสาวสุดถนอม  หล้าคำคง
2. นางสมหวัง  โมกหอม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกสุดา  สายน้อย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานเพชร
3. เด็กชายสุรพันธ์  สราศรี
 
1. นางสาวสุดถนอม  หล้าคำคง
2. นางสมหวัง  โมกหอม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57.44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจตุพร  เอี่ยนไธสง
2. เด็กชายธงชัย  จันดำ
 
1. นายวัลลภ  สุขเกษม
2. นายนอม  คลองงาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญพร้อม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มั่นคง
3. เด็กหญิงกุลรัตน์  สุขสมบูรณ์
4. เด็กหญิงจิตรลดา  ปานเพชร
5. เด็กหญิงประทุมวดี  อินทรสอน
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  จิตคง
7. เด็กหญิงพัฒนวดี  พรมดี
8. เด็กหญิงลำใย  ชัยมี
9. เด็กหญิงวราภรณ์  ลักขษร
10. เด็กหญิงอรยา  จันทร์สีดา
 
1. นายเรืองเดช  พิเลิศ
2. นายพัฒนจักษ์  คำเภา
3. นางสาวสิริกานต์  ศรีสมบูรณ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธราเทพ  ชนะมาร
 
1. นางทองเพียร  โสรัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญญา  รากแก้ว
 
1. นางทองเพียร  โสรัตน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิดาวัลย์  เจริญขำ
 
1. นางสมหวัง  โมกหอม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วทอง
 
1. นางวิมลรัตน์  บุญตา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิตยา  ลุนนู
 
1. นางสมหวัง  โมกหอม
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทกานต์  ยอดไธสง
2. เด็กหญิงปัทมา  ยุระเทศ
3. เด็กชายวัชระ  สุรถาวร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์แหวน
5. เด็กชายสุธาริณีย์  สุทธิโส
 
1. นายนิรันดร์  โสรัตน์
2. นางทองเพียร  โสรัตน์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชนะมาร
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ยุบลเพลิด
 
1. นายนิรันดร์  โสรัตน์
2. นางทองเพียร  โสรัตน์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงอุษา  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุภาพ  จันทะคาม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงประภาพร  บวรรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพ  จันทะคาม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศิริมา  ศาลางาม
 
1. นางสาวสุภาพ  จันทะคาม
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกสุดา  สายน้อย
2. เด็กชายพลากร  แก้วศรี
 
1. นายนอม  คลองงาม
2. นายวัลลภ  สุขเกษม
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ลักขษร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  มั่นคง
 
1. นายนอม  คลองงาม
2. นายวัลลภ  สุขเกษม
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงดาราวดี  สร้อยเสน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ลักขษร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เบ็ญเจิด
2. นางสาวไพลิน  พิศเพ็ง
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐนันท์  ลามณี
2. เด็กชายปริญญาภัทร  ฤทธิรณสกุล
 
1. นายจารุเดช  ลักษร
2. นายนิรันดร์  โสรัตน์
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตรัยรัตน์  จิตคง
2. เด็กชายสทนธร  จิตคง
 
1. นายนิรันดร์  โสรัตน์
2. นางสาวสิริกานต์  ศรีสมบูรณ์
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตคง
2. เด็กชายถิรวัฒน์  แก้วหอม
3. เด็กชายพิชัย  เจริญศิริ
 
1. นายจารุเดช  ลักษร
2. นายนอม  คลองงาม
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจตุพร  วิเวกดัง
2. เด็กชายเจษฎา  สุรถาวร
3. เด็กชายเพิ่มพูน  สุขแก้ว
 
1. นายนิรันดร์  โสรัตน์
2. นายนอม  คลองงาม
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  แก้วศรี
2. เด็กชายพูนศักดิ์  สร้อยงาม
3. เด็กชายวิชิตชัย  แข็งกล้า
 
1. นางนัยนา  คำเภา
2. นางวิมลรัตน์  บุญตา