สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนัชชา  อรรถวิเวก
 
1. นางสาวไพลิน  พิศเพ็ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกสุดา  สายน้อย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานเพชร
3. เด็กชายสุรพันธ์  สราศรี
 
1. นางสาวสุดถนอม  หล้าคำคง
2. นางสมหวัง  โมกหอม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิดาวัลย์  เจริญขำ
 
1. นางสมหวัง  โมกหอม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิตยา  ลุนนู
 
1. นางสมหวัง  โมกหอม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงประภาพร  บวรรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพ  จันทะคาม