สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงดาราวดี  สร้อยเสน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เบ็ญเจิด
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ลักขษร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  มั่นคง
3. เด็กหญิงวรรณิษา  โพธิ์ขนาน
 
1. นายนอม  คลองงาม
2. นายวัลลภ  สุขเกษม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนาภัทร  สุรถาวร
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชุมแสน
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ลักขษร
 
1. นางสาวสุดถนอม  หล้าคำคง
2. นางสมหวัง  โมกหอม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธราเทพ  ชนะมาร
 
1. นางทองเพียร  โสรัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญญา  รากแก้ว
 
1. นางทองเพียร  โสรัตน์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทกานต์  ยอดไธสง
2. เด็กหญิงปัทมา  ยุระเทศ
3. เด็กชายวัชระ  สุรถาวร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์แหวน
5. เด็กชายสุธาริณีย์  สุทธิโส
 
1. นายนิรันดร์  โสรัตน์
2. นางทองเพียร  โสรัตน์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชนะมาร
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ยุบลเพลิด
 
1. นายนิรันดร์  โสรัตน์
2. นางทองเพียร  โสรัตน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงอุษา  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุภาพ  จันทะคาม
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐนันท์  ลามณี
2. เด็กชายปริญญาภัทร  ฤทธิรณสกุล
 
1. นายจารุเดช  ลักษร
2. นายนิรันดร์  โสรัตน์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตรัยรัตน์  จิตคง
2. เด็กชายสทนธร  จิตคง
 
1. นายนิรันดร์  โสรัตน์
2. นางสาวสิริกานต์  ศรีสมบูรณ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  แก้วศรี
2. เด็กชายพูนศักดิ์  สร้อยงาม
3. เด็กชายวิชิตชัย  แข็งกล้า
 
1. นางนัยนา  คำเภา
2. นางวิมลรัตน์  บุญตา