สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางชุม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54.59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนิสรา  สังฆพันธุ์
2. เด็กชายธีรพงษ์  สุขงาม
3. เด็กหญิงสิรินดา  เลาเลิศ
 
1. นางนงลักษณ์  กลับสุข
2. นายวรพงษ์  ฤทธิรณ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายนนทชัย  แสงงาม
 
1. นางอรวินท์  ถุนาบูลย์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายพัชรพล  แก่นสาร
2. เด็กชายวรัญญู  บุญประถัมภ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  ชาติพันธ์จันทร์
 
1. นางอรวินท์  ถุณาบูลย์
2. นางนงลักษณ์  กลับสุข