สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายสุริชัย  บุญครอง
 
1. นายสมศักดิ์  สุขตาม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงเกศกนก  บุญมัน
 
1. นางชื่นจิตร  ศรีชาลี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิธร  ทองใส
 
1. นางชื่นจิตร  ศรีชาลี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กชายจีรพันธ์  ทองใส
2. เด็กหญิงนัสสกร  กาวน
 
1. นางชื่นจิตร  ศรีชาลี
2. นายฉัตรชัย  ชิณโน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพล  ไกรเสือ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ทองใส
3. เด็กชายปฏิพล  ก้อนทอง
4. เด็กชายรัตนวัฒน์  กาแก้ว
5. เด็กชายศุภากร  วันลักษณ์
6. เด็กชายสุภาพชน  หอมพิลา
 
1. นายสง่า  พวงมาลี
2. นายชานนท์  พวงมาลี
3. นางชื่นจิตร  ศรีชาลี