สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  คางคำ
 
1. นางอาภรณ์  ล้อมสุข
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขศิริ
 
1. นางปริยชาต  ทวีวุฒิ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายดุสดี  มณีพันธ์
2. เด็กชายยุทธชัย  แดนกาไสย
3. เด็กชายวัฒนา  วันสุด
 
1. นางบุญเรือง  จันทร์แดง
2. นางดาเรศร์  บุญสวัสดิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทางธรรม
3. เด็กหญิงอรทัย  จำปาสี
 
1. นางดาเรศร์  บุญสวัสดิ์
2. นางปริยชาต  ทวีวุฒิ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงนภัสรา  จันทร์ทุมมา
2. เด็กหญิงภพรัตน์  ทองมาก
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสารภี  โสภา
2. นางเสมอ  เสนาะเสียง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  โขงอ้อม
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญประสพ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พันธ์งาม
 
1. นางสงกรานต์  ภูมิมณี
2. นางปริยชาต  ทวีวุฒิ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พูนผาด
2. เด็กชายสมชาย  เกษแก้ว
 
1. นายสุเพียร  เสริมแก้ว
2. นางสาวจุฑารัตน์  มีสัตย์