สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางกระจับ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินันท์  จวงจันทร์
 
1. นายประพจน์  ผกานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพากร  ศรีสอน
 
1. นางมนชยา  สิมมา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เทพบุตรดี
 
1. นายประพจน์  ผกานนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  เมชบุตร
2. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีสอน
 
1. นางกนกพร  ไพรสินธุ์
2. นายวีรศักดิ์  พรหมบุตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงอินธุอร  ฮุงหวล
 
1. นางศศิวิมล  ผกานนท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายเอกลักษณ์  เทพบุดดี
 
1. นายวิฑูรย์  หลักสระคู
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนาฎประไพ  จำปาทอง
2. เด็กหญิงปภัสรา  นาคกระแสร์
 
1. นางจรรยาวรรธน์  ปานทอง
2. นางกนกพร  ไพรสินธฺุ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรสวาย
2. เด็กชายอนุรักษ์  มอไธสง
 
1. นางนงเยาว์  สุวรรณสุข
2. นางมนชยา  สิมมา