สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรนัย  บุญยางาม
 
1. นางชนาธินาถ  มางาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ญานะคำ
 
1. นางสลักจิต  สงวนแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายวีรวัฒน์  สังข์ทอง
 
1. นางชนาธินาถ  มางาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  มากมี
2. เด็กหญิงสายใจ  ชัญถาวร
 
1. นางสลักจิต  สงวนแก้ว
2. นางพิสมัย  รัตนจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เพชรศรี
2. เด็กชายพลวัตร  จันทงาม
 
1. นางชนาธินาถ  มางาม
2. นางวาสนา  ฤทธิรณ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ประเสริฐรัมย์
 
1. นายไพรวัลย์  สงวนแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกร   กัปปิยบุตร
2. เด็กหญิงสุทธิดา   บุตรอินทร์
3. เด็กชายเพลิง  ร่มโพธิ์ทอง
 
1. นายชวน   คลองงาม
2. นายทนิล   โสมกูล
 
8 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.3 เงิน 5 1. เด็กชายพีระศักดิ์  บุญโพก
2. เด็กหญิงเสาวภา   สัตย์ฌุชนม์
 
1. นายชวน   คลองงาม
2. นางสาวยุภา  หลุมทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมา  สังข์ชัย
2. เด็กหญิงจีรภา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ตะคุณรัมย์
4. เด็กชายอนุชา  กุลเมือง
5. เด็กชายอภิชัย  ไชยพรม
 
1. นางนพรัตน์  ศรีสม
2. นายสมิน  จารุทรัพย์สดใส
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  ชัญถาวร
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  ยอดดี
3. เด็กชายสุริยา  สุขลัด
4. เด็กหญิงอารยา  วอดทอง
5. เด็กหญิงอุษา  จ้อยศักดา
 
1. นางนพรัตน์  ศรีสม
2. นางหรรษา  เอี่ยมกลาง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทงาม
 
1. นางสาวยุภา  หลุมทอง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนารีย์  มั่งมา
 
1. นางศุภกาญจน์  สังข์ชัย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.67 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญเชิด
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีบุญเรือง
 
1. นางศุภกาญจน์  สังข์ชัย
2. นายสมจิน  สังข์ชัย
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพา   จำปาทอง
2. เด็กชายภาณุพงศ์   ศรีเพ็ง
 
1. นายเสนอ   ยอดดี
2. นายสมจิน   สังข์ชัย
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายพิทยา   เทวินรัมย์
2. เด็กหญิงสรินทร   เชวรัมย์
 
1. นายเสนอ   ยอดดี
2. นางประดับ  ยอดดี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรัญญา   สัตย์ฌุชนม์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่   พรหนองแสน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายศุภากร   ฉัตรทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่   พรหนองแสน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชยา   สโมสร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่   พรหนองแสน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายพุฒิพงษ์   ปานชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่    พรหนองแสน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์   ปานชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่   พรหนองแสน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพรรดิ   บุตรเทศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่   พรหนองแสน
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตชาติ   หอมหวล
2. เด็กหญิงจิตประภาพรรณ   วงศ์ทอง
3. เด็กชายบุญพิทักษ์   งามขำ
4. เด็กชายพันกร   แก่นพุทธา
5. เด็กหญิงวรรณภา   เพนินรัมย์
6. เด็กชายสาธร   ชัญถาวร
7. เด็กหญิงสุพัฒชา   เพชรศรี
8. เด็กหญิงอมรรัตน์   เงาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่   พรหนองแสน
2. นายโกสนธ์   ผลมีศักดิ์
3. นางสารภี  เพียรชอบ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   สติพลัน
 
1. นายโกสนธ์   ผลมีศักดิ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   ลักษร
 
1. นายโกสนธ์   ผลมีศักดิ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะพร   เพชรศรี
 
1. นายโกสนธ์   ผลมีศักดิ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐนนท์   เรืองไพศาล
2. เด็กชายภูริวัฒน์   ภูคำศักดิ์
3. เด็กชายมีชัย   ไปล่งูเหลือม
4. เด็กชายวรวุฒิ   โมสืบแสน
5. เด็กชายวรวุฒิ   พวงสุข
6. เด็กชายวีรภาพ   น่าบัณฑิตย์
 
1. นายวิทยา  ฤทธิรณ
2. นายทนิล  โสมกูล
3. นางวาสนา  ฤทธิรณ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา   บุญอุ่ม
2. เด็กหญิงช่อลดา  แก้วดอนรี
3. เด็กหญิงฐิตารีย์   สุวงษา
4. เด็กหญิงณิชกานต์   เพชรศรี
5. เด็กหญิงนรินทิพย์   ใจหมายดี
6. เด็กหญิงอภิสมัย  สอนบุญชู
 
1. นายทองแดง   ฉวีวงศ์
2. นายประเสริฐ  แก่นพรหม
3. นายสมจิน  สังข์ชัย
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุรินทร์  จันทบุตร
2. เด็กชายศรายุทธ  ประดุจชนม์
3. เด็กชายสงคราม  อ่านเขียน
 
1. นายทนิล  โสมกูล
2. นางสุปราณี  โสมกูล
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เกาะกลาง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเพ็ง
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีมาศ
4. เด็กหญิงอรนิชา  กุลเมือง
5. เด็กหญิงอริสรา  วอดทอง
6. เด็กหญิงอิษยา  แก่นรัมย์
 
1. นางสุพรรณ  สระศิริ
2. นางประดับ  ยอดดี
3. นางพิสมัย  รัตนจันทร์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟูมะเฟือง
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญเส็ง
4. เด็กหญิงปริศนา  อัดนันรัมย์
5. เด็กหญิงมินตรา  ผลมีศักดิ์
6. เด็กหญิงวันวิสา  กล้าหาญ
 
1. นางประดับ  ยอดดี
2. นางสุพรรณ  สระศิริ
3. นายเสนอ  ยอดดี
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญประดิษฐ์
2. เด็กหญิงปริชาติ  หงษ์ทอง
3. เด็กชายวรินทร  สัตย์ฌุชนม์
 
1. นายสมิน  จารุทรัพย์สดใส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่  พรหนองแสน
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองดี
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  จันขอนแก่น
3. เด็กหญิงอัจฉราภา  ชัญถาวร
 
1. นางประดับ  ยอดดี
2. นางสุพรรณ  สระศิริ
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  ม่วงศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่  พรหนองแสน
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูเบศ  บุญแสน
 
1. นางจันทรา  สัตย์ฌุชนม์