สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายวีรวัฒน์  สังข์ทอง
 
1. นางชนาธินาถ  มางาม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ประเสริฐรัมย์
 
1. นายไพรวัลย์  สงวนแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.3 เงิน 5 1. เด็กชายพีระศักดิ์  บุญโพก
2. เด็กหญิงเสาวภา   สัตย์ฌุชนม์
 
1. นายชวน   คลองงาม
2. นางสาวยุภา  หลุมทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายพิทยา   เทวินรัมย์
2. เด็กหญิงสรินทร   เชวรัมย์
 
1. นายเสนอ   ยอดดี
2. นางประดับ  ยอดดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชยา   สโมสร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่   พรหนองแสน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   สติพลัน
 
1. นายโกสนธ์   ผลมีศักดิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะพร   เพชรศรี
 
1. นายโกสนธ์   ผลมีศักดิ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองดี
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  จันขอนแก่น
3. เด็กหญิงอัจฉราภา  ชัญถาวร
 
1. นางประดับ  ยอดดี
2. นางสุพรรณ  สระศิริ