สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงหวาน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายธนากร  เชื้อคำ
 
1. นายประสิทธิ์  หนุนชู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงบุญสิตา  พิศิลป์
 
1. นางนวลจันทร์  หงษ์สูง
2. นางเพียงพร  เหลาคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.52 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ล้อมสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  จำปาเฮียง
 
1. นายประภากร  ตุ่นทอง
2. นายประสิทธิ์  หนุนชู
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  เพ็งชะตา
 
1. นางเพียงพร  เหลาคำ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สอนพรม
2. เด็กหญิงหยาดฝน  ศรีสุพรรณ์
3. เด็กชายอภิรักษ์  เจริญสุข
 
1. นายประภากร  ตุ่นทอง
2. นายสมศักดิ์  ทาพันธ์