สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงหมาก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองละเอียด
 
1. นางนาวินี   ราชประโคน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54.75 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกฤษณา  เผือกไธสงค์
2. เด็กหญิงอัญชลี   ทองเกษ
3. เด็กชายไพศาล  สมหวังสกุลเลิศ
 
1. นางกัญญารัตน์  สมทิพย์
2. นายคณาธร  ธาตุระหัน