สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราภา  อบอุ่น
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ลือสมศรี
3. เด็กหญิงวิรากานต์  ทานุ
4. เด็กหญิงสุนิษา  ยาพันธ์
5. เด็กหญิงอารียา  แซมทอง
 
1. นางสาวหรรษา  ดาศรี
2. นายพงศ์พิพัฒน์  ทานุ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวิรากานต์  ทานุ
 
1. นางสาวหรรษา  ดาศรี
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายจักรกฤษ  แซมทอง
2. เด็กชายฉมาวิท  รามะณี
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ยินดี
 
1. นางสาวดารณี  อุดทุม
2. นางสาวกัญญาภัทร  สีตะแกะ