สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงมูล สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรวุฒิ  ชัยดี
 
1. นายสุทิน  สอนสุระ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายศศกาญน์  กาญสนธิ์
 
1. นายสุทิน  สอนสุระ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์ทิดา  บุญจันทร์
 
1. นายสุทิน  สอนสุระ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  บุญจันทร์
 
1. นายสุทิน  สอนสุระ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุธิตา  สมภาร
2. เด็กหญิงรุศิกาญน์  กาญสนธิ์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สร้อยสีหา
 
1. นางจันที  กุลพิลา
2. นางกรรณิการ์  ทำดีกุล
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุดสีเลื้ยง
 
1. นางกรรณิการ์  ทำดีกุล