สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะทะ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายพัฒนกุญ  บุญเย็น
 
1. นางอวยพร  ถามูลเลศ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา    คำมาตย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   นาขัน
3. เด็กหญิงธินันดา   บุญประถัมภ์
4. เด็กหญิงวงษ์สวรรณ์   ราชโสม
5. เด็กหญิงวรรณวิสา   บัวเผื่อน
6. เด็กหญิงวันพรรษา   บัวเผื่อน
7. เด็กหญิงวาสินี   แก้วกองนอก
8. เด็กหญิงสุภิญญา   ทองสุก
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   อาปัจชิง
 
1. นางวาสนา   มะลิลา
2. นางอวยพร   ถามูลเลศ
3. นางเกษมณี   พลรัตน์