สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  อรุณไพร
2. เด็กชายจักรินทร์  ผ้าผิวดี
3. เด็กชายวีระศักดิ์  สายวัน
 
1. นายวิศวะ  มะลิงาม
2. นางฉวีวรรณ  มะลิงาม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายภัทรนันท์  ถานะ
2. เด็กหญิงมะขาม  อินทร์สำราญ
3. เด็กหญิงรัชฎา  กาฬพัฒน์
 
1. นางลีลาวดี  กมลรัตน์
2. นางถนอมทรัพย์  จิตหาญ
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญเหลือ  สายวัน
 
1. นางลีลาวดี  กมลรัตน์
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญเหลือ  สายวัน
 
1. นางลีลาวดี  กมลรัตน์
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นายวุฒิชัย  มีพันธ์
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายวรวุฒิ  สายวัน
2. เด็กหญิงวาสนา  วันละพา
 
1. นางถนอมทรัพย์  จิตหาญ
2. นางลีลาวดี  กมลรัตน์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นายวุฒิชัย  มีพันธ์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นายวุฒิชัย  มีพันธ์