สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายญัฐพงษ์  กระโจมทอง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โชติชื่น
3. เด็กหญิงวราภรณ์  คงชูดี
4. เด็กหญิงศศิธร  เหลาคม
5. เด็กชายอนุชา  ลุนนู
 
1. นายสมบัติ  สวามีชัย
2. นายประพันธ์  โกยสวัสดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พุงตลบ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สาเกตุ
3. เด็กหญิงจุฑามณี  สร้อยประดิษฐ์
4. เด็กหญิงสุนิสา  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สมโสม
 
1. นายสมบัติ  สวามีชัย
2. นายประพันธ์  โกยสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  วงศ์บุดดา
 
1. นางสาวบุปผา  พรมศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทร์เสน
 
1. นางประทานพร  สุดาปัน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพันธกานต์  โยธี
 
1. นางรำยวน  ฤทธิบาล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายวชิระ  สมประสงค์
 
1. นางบุปผา  พรมศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนกร  กุญแจทอง
 
1. นางรำยวน  ฤทธิบาล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา  แก้วหอม
 
1. นางรำยวน  ฤทธิบาล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายทศพงษ์  นามบุตร
 
1. นางรำยวน  ฤทธิบาล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญัฐธิดา  ลุนนู
 
1. นางรำยวน  ฤทธิบาล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายวุฒิภัทร  รสหอม
 
1. นายประพันธ์  โกยสวัสดิ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรญา  จำปางาม
 
1. นายเดชา  เทียนคำ
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายณัชพล  เตชากาญจนภัทร
 
1. นางสาวสำลี  เครือบุดดี
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุญมี
 
1. นางรำยวน   ฤทธิบาล