สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงอิสราวรรณ  ทองสุข
 
1. นางสาววิกานดา  นันทะเสน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พื้นสอาด
 
1. นางจิตรลดา  สุขสนิท
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ตามตรง
2. เด็กหญิงวิภาณี  วันลักษณ์
3. เด็กหญิงสุณิษา  สุขสนิท
 
1. นางสาววิกานดา  นันทะเสน
2. นางสาวนัฏฐาพร  สมโสม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยะดา  ดวงใจ
2. เด็กหญิงพรพิมล  คงชูดี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  หุนทอง
 
1. นางสาวนัฏฐาพร  สมโสม
2. นางสาววิกานดา  นันทะเสน
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายมินทร์ธาดา  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แข่งขัน
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  โพธิ์กิ่ง
2. นางธันยพร  สุริโย
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายพลวัฒน์  ปรากฎรัตน์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เปรียงพรม
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  โพธิ์กิ่ง
2. นางสาวเจนจิตย์  แข่งขัน
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 15 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงตะวัน
2. เด็กชายณัฐดนัย  เสาทอง
3. เด็กชายภาสกร  พะเนตรรัมย์
 
1. นายวรวิทร์  คำนวนอินทร์
2. นางจิตรลดา  สุขสนิท