สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุทามาศ  นิคงรัมย์
 
1. นางปริชาติ  ศรีมารักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐฐารักษ์  คานทอง
2. เด็กหญิงปิยนุช  เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  อันมัย
4. เด็กหญิงอรณิชา  กลวยดี
5. เด็กหญิงอลิสา  จะแรกรัมย์
 
1. นางวงศ์เมือง  ตั้งบุบผา
2. นางพนม  แก้วจรัญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงชฎาธร  ใสสอาด
2. เด็กหญิงเกตุวลิน  ใสสะอาด
 
1. นายสุภาพ  พรหมเหล่าล้อ
2. นางธันยพร  สุริโย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองแม้น
 
1. นางจิตรลดา  สุขสนิท
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ยางสุข
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยางสุข
3. เด็กหญิงนริศรา  แก้วหอม
4. เด็กหญิงนิศาชล  ขุมทอง
5. เด็กหญิงพัชริดา  สุขสนิท
6. เด็กหญิงวศินี  สุขขา
7. เด็กหญิงอมิตตา  ใสสะอาด
8. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ร่มเย็น
 
1. นางจิตรลดา  สุขสนิท
2. นางวงศ์เมือง  ตั้งบุบผา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎาพร  ชีวาจร
2. เด็กชายชนะโชค  ชีวาจร
3. เด็กชายชนินท์  ใสสะอาด
4. เด็กชายพงษ์วิวัฒน์  ชีวาจร
5. เด็กชายรัตภูมิ  ดาทอง
6. เด็กชายวีระพล  มีลาภ
7. เด็กชายศตวรรษ  ศรีอุทธา
8. เด็กชายสมหมาย  กรวยดี
 
1. นายสุภา  ศรีศิลา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐาปนี  สุขสนิท
2. เด็กหญิงฐิตา  เวชแพทย์
3. เด็กหญิงรัชนี  วันลักษณ์
 
1. นางสาวนัฏฐาพร  สมโสม
2. นางสาววิกานดา  นันทะเสน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงปิยพร  สุขสนิท
3. เด็กหญิงพรรณษา  หุนทอง
 
1. นางสาววิกานดา  นันทะเสน
2. นางสาวนัฏฐาพร  สมโสม
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุขสนิท
2. เด็กชายรัชชนันทร์  พรมดี
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  โพธิ์กิ่ง
2. นางศศิธร  อยู่เย็น
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายวันชนะ  เพชรสงค์
2. เด็กชายสมบัติ  คงชูดี
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ยางสุข
 
1. นางสาวสุเทียน  ดาศรี
2. นางสาววิกานดา  นันทะเสน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  คงชูดี
3. เด็กชายวีรเชษฐ์  พรมดี
 
1. นางสาวสุเทียน  ดาศรี
2. นางสาววิกานดา  นันทะเสน
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงคำ
2. เด็กหญิงรังสิยา  บุตรไชย
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  ใจมั่น
 
1. นางสาวสมจิต  หะมะลา
2. นางสาวนัฏฐาพร  สมโสม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายขันชัย  ยางสุข
2. เด็กหญิงธนบูรณ์  หุนทอง
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ลักษวุธ
 
1. นางปริชาติ  ศรีมารักษ์
2. นางเจนจิตย์  แข่งขัน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กึ่งวงษา
2. เด็กหญิงนุชจรี  ซ้อนกลิ่น
3. เด็กหญิงอนันตพร  คลองงาม
 
1. นางสาวสุเทียน  ดาศรี
2. นางศศิธร  อยู่เย็น
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  พรหมเหล่าล้อ
2. เด็กหญิงประกายดาว  ระวะศรี
3. เด็กหญิงแก้วปภัสร์  คงชูดี
 
1. นางจิตรลดา  สุขสนิท
2. นายวรวิทร์  คำนวนอินทร์
 
16 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ชีวาจร
 
1. นางจิตรลดา  สุขสนิท
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  แสงจันทร์
2. เด็กชายสราวุธ  สุดวิเศษ
 
1. นางสาวกรียะดา  สูนย์ทอง
2. นางสาวรัตนาวรรณ  โพธิ์กิ่ง