สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนทา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.83 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศรุตา  แสนแป้
2. เด็กชายอรรถพร  อุ่นเมือง
 
1. นางกาญจนา  พาเจริญ
2. นายบุญเรือง  พาเจริญ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายพลวิชัย  อุ่นเมือง
2. เด็กหญิงราตรี  เสือสด
3. เด็กหญิงศรุตา  แสนแป้
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาทอง
5. เด็กหญิงสุทธิดา  พันธ์จันทร์
6. เด็กชายสุธิพงศ์  สีพั้ว
7. เด็กหญิงสุมิตา  พันธ์จันทร์
8. เด็กหญิงอภิสรา  แม้นชล
9. เด็กชายอรรถพร  อุ่นเมือง
10. เด็กหญิงอัมพร  อู๋เถื่อน
 
1. นายบุญเรือง  พาเจริญ
2. นางกาญจนา  พาเจริญ
3. นางสาวสุภาวดี  พรมสุข