สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัสนันท์  บุญเจริญ
 
1. นางศิริพร  มะลิงาม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  วงนคร
 
1. นายสุพิณ   สีสว่าง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายธวินวิชญ์  เข็มทอง
 
1. นายวิเชียร  บุญยืน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงพิญชนก  ทุมจันทึก
 
1. นายวิเชียร  บุญยืน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายกฤษดา  มะลิงาม
 
1. นางศิริพร  มะลิงาม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวินกฤษฏ์  เข็มทอง
 
1. นายปรีชา  ภูเฉลิม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียมมาก
2. เด็กชายธนากร  วรรณบุตร
3. เด็กชายธีระวัฒน์  รังแก้ว
4. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  เสริมรัตน์
5. เด็กชายสัภยา  ดีพร้อม
6. เด็กชายสุขสันต์  แก้วมณี
 
1. นายเจนวิทย์  เข็มทอง
2. นายปรีชา  ภูเฉลิม
3. นายสุเทพ  บุญเอิบ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายณรงค์กร  แซ่ฮ้อ
2. เด็กชายพงษ์เพชร  ทองม่วง
3. เด็กชายพลเทพพิทักษ์  นิยม
4. เด็กชายภูริทัต  เหล่าจูม
5. เด็กชายมิตรภาพ  สุขแสง
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเลิศ
 
1. นายเจนวิทย์  เข็มทอง
2. นายปรีชา  ภูเฉลิม
3. นายสุเทพ  บุญเอิบ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธวินกฤษฏ์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงศศิธร  สียางนอก
 
1. นายปรีชา  ภูเฉลิม
2. นายเจนวิทย์  เข็มทอง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายตามฝัน  แซ่หย่วน
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  สมสร้าง
3. เด็กชายวรกฤษ  คำพา
 
1. นายปรีชา  ภูเฉลิม
2. นายสุเทพ  บุญเอิบ
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษณะ  รู้ลึก
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  เหล่าจูม
3. เด็กชายเมธาวุฒิ  พนิกรณ์
 
1. นางโสภา  บุญบำรุง
2. นางบุญเลื่อน  สุธรรม
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาคริต  นานอก
 
1. นายสุเทพ  บุญเอิบ
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรหมมินทร์  ขันขาว
2. เด็กชายเจษฎา  พูลเพิ่ม
3. เด็กชายไชยมงคล  สุขชิด
 
1. นายปรีชา  ภูเฉลิม
2. นายสุเทพ  บุญเอิบ