สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หวังผล
2. เด็กหญิงนิภาพร  แก้ววัน
3. เด็กหญิงโสรยา  วงษ์วาสน์
 
1. นางคชาภรณ์  มาลีหวล
2. นางณหทัย   สุขอุ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิตตนาถ  แสนมั่น
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญปก
 
1. นายสมปอง  อินทร์งาม
2. นายธวัชชัย  อิฐรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรชิตา  เนื้อละออ
 
1. นายอธิปก  บุญปก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปวีณา  ทวนทอง
 
1. นายสมชาย  แป้นจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.34 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  นามวงศา
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชมอินทร์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้ววัน
2. นายณรงค์   สาแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายทัพยา  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงฝากฝัน  เพิ่มผล
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  พุตชู
 
1. นายณรงค์  สาแก้ว
2. นายนพพล  เชื้อลิ้นฟ้า
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิสุตา  แดงคำ
2. เด็กหญิงอภาศรี   นามโสม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พริ้งเพราะ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้ววัน
2. นางสาวจีรนันท์  ศรีแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิกานดา  คำภูแสน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้ววัน
3. เด็กหญิงสุภาพร  ปราการ
 
1. นายณรงค์  สาแก้ว
2. นายนพพล  เชื้อลิ้นฟ้า
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธุวานนท์  ม่วงอร่าม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  คำภูแสน
3. เด็กหญิงวิสุตา  แดงคำ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้ววัน
2. นายณรงค์  สาแก้ว
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรุตย์  หมื่นมี
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  แสนแดง
3. เด็กหญิงเพชรา  งามเลิศ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้ววัน
2. นางสาวนฤมล  จันทร์ชื่น
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ลาวัลย์
2. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์วาสน์
3. เด็กชายวรุฒ  วงศ์วาท
4. เด็กหญิงโสพิดา  ม่วงอร่าม
5. เด็กหญิงโสรยา  วงษ์วาสน์
 
1. นายสมนึก  ผงทวี
2. นายศุภณัฐ  อินทร์งาม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีลางัด
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญปก
3. เด็กหญิงณิชกานต์  จูเปีย
4. เด็กหญิงทักษวัน  แก้ววัน
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กิ่งจันมล
6. เด็กหญิงศิริญญา  หงษาแก้ว
7. เด็กหญิงสกาวรัตน์  สุวงษ์
8. เด็กหญิงสุธิดา  พรมมี
9. เด็กหญิงสุภลักษณ์  บุญปก
10. เด็กหญิงอลิสา  บุญสุข
 
1. นางกมลวรรณ   แป้นโสม
2. นางระพีพรรณ  ศรีประสาร
3. นางสุธัญรัตน์  อิฐรัตน์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรุฒ  วงศ์วาท
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พรมมี
 
1. นายสมนึก  ผงทวี
2. นายสุเทพ  วรรณมหินทร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพา
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายอนันต์  แก้ววัน
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ไชยฉลาด
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สนทอง
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโอ  ทองงาม
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัชชนา  เชื้อหงษ์
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กชายธนาภูมิ  ตาทอง
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัชชนา  เชื้อหงษ์
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายภานุพงศ์  ไชยฉลาด
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กะการดี
2. เด็กชายทศพร  นามโสม
3. เด็กหญิงธนพร  แสวงผล
4. เด็กชายธนาภูมิ  ตาทอง
5. เด็กชายภานุเดช  เที่ยงเล
6. เด็กหญิงวิชุดา  เมฆบุตร
7. เด็กชายอดิศักดิ์  เภาแก้ว
8. เด็กหญิงอรทัย  นิยมชื่น
 
1. นางณหทัย  สุขอุ้ม
2. นางบุญกอง  เทียนคำ
3. นางทิวารัตน์  วรรณมหินทร์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกฤติยากร  สร้อยแสง
 
1. นางบุญกอง  เทียนคำ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์เกลี่ยง
 
1. นางบุญกอง  เทียนคำ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายอนุชา  แผ่นทอง
 
1. นางบุญกอง  เทียนคำ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ชุมสุข
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  แก้ววัน
3. เด็กหญิงภิริศา  แก่นวิชา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรงาม
5. เด็กหญิงสุนิสา  แววสีนวล
6. เด็กหญิงอังคุนากรณ๋  ศรีลางัด
 
1. นางสุธัญรัตน์  อิฐรัตน์
2. นางกมลวรรณ  แป้นโสม
3. นางระพีพรรณ  ศรีประสาร
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  เมฆบุตร
2. เด็กหญิงศิริญญา  หงษาแก้ว
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  สุวงษ์
 
1. นางอารี  ชื่นสมบัติ
2. นางสายยวน  สินค้า
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัชริดา  แก้ววัน
2. เด็กหญิงมาลินี  โคกสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงสุชาดา  แก้ววัน
 
1. นางคชาภรณ์  มาลีหวล
2. นางสายยวน  สินค้า
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนที  สุขชีพ
2. เด็กชายนราธร  เนื้อละออ
 
1. นางบุญกอง  เทียนคำ
2. นางสาวนงลักษณ์  วิทิโท
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทนา  สีทา
2. เด็กชายภูวเดช  หนูแก้ว
 
1. นายสมชา่ย  แป้นจันทร์
2. นางคชาภรณ์  มาลีหวล
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์เกลี้ยง
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แก้ววัน
 
1. นางคชาภรณ์  มาลีหวล
2. นางอารี  ชื่นสมบัติ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรทัย  นิยมชื่น
 
1. นางคชาภรณ์  มาลีหวล
 
34 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจงรักษ์  แผ่นทอง
2. เด็กชายศุภกิตติ์  หวังผล
 
1. นายดำรงค์ศักดิ์  บุญยืน
2. นายอธิปก  บุญปก
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ตะนะโส
2. เด็กหญิงปวีณา  หมื่นมี
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  เทียกพรม
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แก้ววัน
5. เด็กชายอดิศักดิ์  เภาแก้ว
6. เด็กหญิงอัมพร  แก้ววัน
 
1. นางสาวทรงลักษณ์  เจริญบุญ
2. นายบุญกอง  เลื่อมใส
3. นางณหทัย  สุขอุ้ม
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายชาญชัย  หมื่นมี
2. เด็กชายวรงค์กร  หมื่นเจริญ
3. เด็กชายวรากร  หมื่นเจริญ
 
1. นางอารี  ชื่นสมบัติ
2. นางทิวารัตน์  วรรณมหินทร์
 
37 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงปัทมาพร  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวทรงลักษณ์   เจริญบุญ
 
38 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 5 1. เด็กชายพงศธร  พรมมี
2. เด็กชายวีรวัฒน์  สีทา
3. เด็กชายอาทร  มาลาคำ
 
1. นางสาวทรงลักษณ์  เจริญบุญ
2. นางสายยวน  สินค้า
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุณี  ผลเจริญ
 
1. นางสาวนิติยา  พิมพ์แมน
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พิมพา
 
1. นางคชาภรณ์  มาลีหวล
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายคมสัน  แสวงธรรม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้ววัน
3. เด็กชายดวงเสมอ  หมื่นมี
4. เด็กหญิงพรรณิภา  โกฎหอม
5. เด็กหญิงเพชราพร  สีทา
 
1. นางสาวนิติยา  พิมพ์แมน
2. นางณหทัย  สุขอุ้ม
3. นางสาวทรงลักษณ์  เจริญบุญ
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรันตน์  สีทา
 
1. นางคชาภรณ์  มาลีหวล
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเริงฤทธิ์  นามโสม
 
1. นางสาวนิติยา  พิมพ์แมน