สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.34 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  นามวงศา
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชมอินทร์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้ววัน
2. นายณรงค์   สาแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายทัพยา  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงฝากฝัน  เพิ่มผล
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  พุตชู
 
1. นายณรงค์  สาแก้ว
2. นายนพพล  เชื้อลิ้นฟ้า