สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปวีณา  ทวนทอง
 
1. นายสมชาย  แป้นจันทร์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกฤติยากร  สร้อยแสง
 
1. นางบุญกอง  เทียนคำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายอนุชา  แผ่นทอง
 
1. นางบุญกอง  เทียนคำ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ชุมสุข
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  แก้ววัน
3. เด็กหญิงภิริศา  แก่นวิชา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรงาม
5. เด็กหญิงสุนิสา  แววสีนวล
6. เด็กหญิงอังคุนากรณ๋  ศรีลางัด
 
1. นางสุธัญรัตน์  อิฐรัตน์
2. นางกมลวรรณ  แป้นโสม
3. นางระพีพรรณ  ศรีประสาร
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายคมสัน  แสวงธรรม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้ววัน
3. เด็กชายดวงเสมอ  หมื่นมี
4. เด็กหญิงพรรณิภา  โกฎหอม
5. เด็กหญิงเพชราพร  สีทา
 
1. นางสาวนิติยา  พิมพ์แมน
2. นางณหทัย  สุขอุ้ม
3. นางสาวทรงลักษณ์  เจริญบุญ