สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หวังผล
2. เด็กหญิงนิภาพร  แก้ววัน
3. เด็กหญิงโสรยา  วงษ์วาสน์
 
1. นางคชาภรณ์  มาลีหวล
2. นางณหทัย   สุขอุ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิตตนาถ  แสนมั่น
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญปก
 
1. นายสมปอง  อินทร์งาม
2. นายธวัชชัย  อิฐรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรชิตา  เนื้อละออ
 
1. นายอธิปก  บุญปก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิกานดา  คำภูแสน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้ววัน
3. เด็กหญิงสุภาพร  ปราการ
 
1. นายณรงค์  สาแก้ว
2. นายนพพล  เชื้อลิ้นฟ้า
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ไชยฉลาด
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สนทอง
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโอ  ทองงาม
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัชริดา  แก้ววัน
2. เด็กหญิงมาลินี  โคกสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงสุชาดา  แก้ววัน
 
1. นางคชาภรณ์  มาลีหวล
2. นางสายยวน  สินค้า
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พิมพา
 
1. นางคชาภรณ์  มาลีหวล
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเริงฤทธิ์  นามโสม
 
1. นางสาวนิติยา  พิมพ์แมน