สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิสุตา  แดงคำ
2. เด็กหญิงอภาศรี   นามโสม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พริ้งเพราะ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้ววัน
2. นางสาวจีรนันท์  ศรีแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธุวานนท์  ม่วงอร่าม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  คำภูแสน
3. เด็กหญิงวิสุตา  แดงคำ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้ววัน
2. นายณรงค์  สาแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรุตย์  หมื่นมี
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  แสนแดง
3. เด็กหญิงเพชรา  งามเลิศ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้ววัน
2. นางสาวนฤมล  จันทร์ชื่น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ลาวัลย์
2. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์วาสน์
3. เด็กชายวรุฒ  วงศ์วาท
4. เด็กหญิงโสพิดา  ม่วงอร่าม
5. เด็กหญิงโสรยา  วงษ์วาสน์
 
1. นายสมนึก  ผงทวี
2. นายศุภณัฐ  อินทร์งาม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีลางัด
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญปก
3. เด็กหญิงณิชกานต์  จูเปีย
4. เด็กหญิงทักษวัน  แก้ววัน
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กิ่งจันมล
6. เด็กหญิงศิริญญา  หงษาแก้ว
7. เด็กหญิงสกาวรัตน์  สุวงษ์
8. เด็กหญิงสุธิดา  พรมมี
9. เด็กหญิงสุภลักษณ์  บุญปก
10. เด็กหญิงอลิสา  บุญสุข
 
1. นางกมลวรรณ   แป้นโสม
2. นางระพีพรรณ  ศรีประสาร
3. นางสุธัญรัตน์  อิฐรัตน์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรุฒ  วงศ์วาท
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พรมมี
 
1. นายสมนึก  ผงทวี
2. นายสุเทพ  วรรณมหินทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายอนันต์  แก้ววัน
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัชชนา  เชื้อหงษ์
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กชายธนาภูมิ  ตาทอง
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัชชนา  เชื้อหงษ์
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายภานุพงศ์  ไชยฉลาด
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กะการดี
2. เด็กชายทศพร  นามโสม
3. เด็กหญิงธนพร  แสวงผล
4. เด็กชายธนาภูมิ  ตาทอง
5. เด็กชายภานุเดช  เที่ยงเล
6. เด็กหญิงวิชุดา  เมฆบุตร
7. เด็กชายอดิศักดิ์  เภาแก้ว
8. เด็กหญิงอรทัย  นิยมชื่น
 
1. นางณหทัย  สุขอุ้ม
2. นางบุญกอง  เทียนคำ
3. นางทิวารัตน์  วรรณมหินทร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์เกลี่ยง
 
1. นางบุญกอง  เทียนคำ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  เมฆบุตร
2. เด็กหญิงศิริญญา  หงษาแก้ว
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  สุวงษ์
 
1. นางอารี  ชื่นสมบัติ
2. นางสายยวน  สินค้า
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจงรักษ์  แผ่นทอง
2. เด็กชายศุภกิตติ์  หวังผล
 
1. นายดำรงค์ศักดิ์  บุญยืน
2. นายอธิปก  บุญปก
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ตะนะโส
2. เด็กหญิงปวีณา  หมื่นมี
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  เทียกพรม
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แก้ววัน
5. เด็กชายอดิศักดิ์  เภาแก้ว
6. เด็กหญิงอัมพร  แก้ววัน
 
1. นางสาวทรงลักษณ์  เจริญบุญ
2. นายบุญกอง  เลื่อมใส
3. นางณหทัย  สุขอุ้ม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายชาญชัย  หมื่นมี
2. เด็กชายวรงค์กร  หมื่นเจริญ
3. เด็กชายวรากร  หมื่นเจริญ
 
1. นางอารี  ชื่นสมบัติ
2. นางทิวารัตน์  วรรณมหินทร์
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงปัทมาพร  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวทรงลักษณ์   เจริญบุญ
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 5 1. เด็กชายพงศธร  พรมมี
2. เด็กชายวีรวัฒน์  สีทา
3. เด็กชายอาทร  มาลาคำ
 
1. นางสาวทรงลักษณ์  เจริญบุญ
2. นางสายยวน  สินค้า
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุณี  ผลเจริญ
 
1. นางสาวนิติยา  พิมพ์แมน
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรันตน์  สีทา
 
1. นางคชาภรณ์  มาลีหวล