สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนโก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิฆัมพร  สัตย์ใสย์
 
1. นางบุปผา  เรียงสนาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรณ์นนท์  สัตย์ใส
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขมั่น
 
1. นายทองหล่อ  สัตย์ใสย์
2. นายนิติเวช  สัตย์ใส
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดา  หอมหวล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงธิพิมพร  ยุยืน
 
1. นางบุปผา  เรียงสนาม
2. นางสายใจ  เข็มทอง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นท้าว
2. เด็กชายธีรเดช  ศรีงาม
3. เด็กชายเอกอุดมชัย  ฉิมมาลี
 
1. นายณรงค์  จิตกล้า
2. นางสาวมิรันตี  พิศงาม
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพงษ์  มะลิงาม
2. เด็กหญิงบุษยาภรณ์  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงรัตติการ  คารทอง
 
1. นางบุปผา  เรียงสนาม
2. นางธัญวรัตม์  จำปาจีน