สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนิศารัตน  ปัญญางาม
2. เด็กหญิงศิรินธร  เอื้อนไธสง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   แพงมา
 
1. นางสาวชุติพร   วังภูงา
2. นางลำพร  เวชไธสง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายจิตรา  สะอื้นรัมย์
2. เด็กชายนลินนิภา  ทุมโนน้อย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  มะลิลา
4. เด็กหญิงอรยา  เย็นใจเฉื่อย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ราชสุวรรณ
 
1. นายมานพ  ลาเทศ
2. นางวิมลมาลย์  ลาเทศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายภารุเดช  วรรณบุตร
 
1. นางกุลยา  ลอดสุโข
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุสุมากร  แตงเกิด
2. เด็กหญิงรจนา  น้อยวงษ์
 
1. นายอนุวัฒน์   สำโรงแสง
2. นางสมคิด  สุดสังข์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. นายวิทวัส  สติพันธ์
2. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ภิรมไกรภักดิ์
 
1. นายอนุวัฒน์  สำโรงแสง
2. นางสมคิด  สุดสังข์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิลาลัย  ชามนตรี
2. เด็กชายรติพงษ์  ทุมแสน
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณบูลย์
2. นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงอรยา  เย็นใจเฉื่อย
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณบูลย์
2. นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง
 
8 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กชายนิพัทย์  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  แสงโพธิ์ดา
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณบูลย์
2. นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ศรีขันต์
2. เด็กหญิงภาริณี  ประจวบบุญ
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณบูลย์
2. นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปะนาโท
2. เด็กหญิงปิยนุช  อุตรา
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณบูลย์
2. นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรภัทร  อาจสุนทร
2. เด็กชายอาคม  ชารีพร
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณบูลย์
2. นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. นายกิตติศักดิ์  แก่นพรม
2. นายพิสุทธิ์  เสียงล้ำ
3. นายภูริวัจน์  ศรีนวล
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณบูลย์
2. นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประกอบ  กมลฤกดิ์
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณบูลย์
2. นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง