สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายจิตรา  สะอื้นรัมย์
2. เด็กชายนลินนิภา  ทุมโนน้อย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  มะลิลา
4. เด็กหญิงอรยา  เย็นใจเฉื่อย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ราชสุวรรณ
 
1. นายมานพ  ลาเทศ
2. นางวิมลมาลย์  ลาเทศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายภารุเดช  วรรณบุตร
 
1. นางกุลยา  ลอดสุโข