สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสุทธิชัย  พิมาทัย
 
1. นางสาวขวัญทิชา  นาคกระแสร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  เครือบุดดี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ครองยุติ
3. เด็กหญิงสุปรียา  กุญแจทอง
 
1. นางสาวขวัญทิชา  นาคกระแสร์
2. นายนิติพงษ์  เกิดมี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือบุดดี
2. เด็กชายอู่ทอง  ศาลางาม
 
1. นายพงศธร  ชาญศรี
2. นายสมเกียรติ  สิริโชคธนานันท์
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  อัตนสูตร
 
1. นายพงศธร  ชาญศรี
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิชัย  พิมาทัย
 
1. นางสาวปราณี  สุขแก้ว
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายอนุชา  อดทน
 
1. นายพงศธร  ชาญศรี