สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพิงพวย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยันทอง
 
1. นางอรชร  อุนัยบัน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  สายบุตร
2. เด็กหญิงอรทัย  ขันทอง
 
1. นายเสถียร  กะการดี
2. นางประหยัด  กะการดี
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกชสิทธิ์  วรเกศ
2. เด็กชายภัทรพล  วรเกศ
 
1. นายเสถียร  กะการดี
2. นางประหยัด  กะการดี