สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงปิยะดา  โททอง
 
1. นางสมพิศ  พรมตวง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนิกา  มนตรี
 
1. นางสมพิศ  พรมตวง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนิกา  มนตรี
 
1. นางสมพิศ  พรมตวง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทะวงค์
2. เด็กชายขจรศักดิ์   พิมพ์ทรัพย์
3. เด็กชายจักรพันธ์   ไกรศร
4. เด็กชายนภดล  จันทร์แจ่ม
5. เด็กชายนันทปรีชา   สุขบท
6. เด็กชายวีรศักดิ์   อินทร์ไชย
 
1. นางสาวสุบงกช  คงบุญ
2. นางสมพิศ  พรมตวง
3. นางเบญจวรรณ  เจริญศิริ
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ต้นงาม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปาละ
 
1. นางเบญจวรรณ  เจริญศิริ
2. นางสมพิศ  พรมตวง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงนิลาวิลย์  พาพิมพ์
3. เด็กหญิงลักขณา  คำพันธ์
 
1. นางสาวอุมาวดี  ช่วยวัฒนะ
2. นางเบญจวรรณ  เจริญศิริ