สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญทศ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พื้นพรม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ป่าเป้า
4. เด็กชายธนวัฒน์  เค้าดี
5. เด็กชายธนาธิป  พรมมาโฮม
6. เด็กหญิงนภัธศร  ป่าเป้า
7. เด็กหญิงรัตติญา  เจริญรัตน์
8. เด็กชายสหภาพ  สีรักษ์
9. เด็กชายอภินันท์  อะพรรัมย์
10. เด็กชายอุดร  ศรีชมชื่น
 
1. นางสอนพิน   บรรยงค์
2. นางสาวปราณี  ย่องหาญ
3. นางสาววราภรณ์  สระอินทร์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมนาม
2. เด็กหญิงดารารัตน์  เพิ่มทอง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ดีถ้วน
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  ก้านทอง
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีมงคล
6. เด็กหญิงเปรมมิกา  แสงสาย
 
1. นายสมบูรณ์  มานิตย์
2. นางสอนพิน  บรรยงค์
3. นางยุวนา  สาลีงาม